Algemene voorwaarden

Algemeen:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen de Paardenfactor en de opdrachtgever tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Opdrachtgever verklaart zich bij het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk met deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord.
Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest van” deze algemene voorwoorden.

Begrippen:

Paardencoach: J. Smits
Opdrachtgever: persoon die opdracht geeft  om van de diensten van de paardencoach gebruik te maken.
Coachee: persoon die gebruik maakt  van de door opdrachtnemer aangeboden diensten.
Locaties: locaties worden per coachee/ bedrijf afgehuurd.
Coaching sessie: een individuele sessie waarin de coachee begeleid wordt door de paardencoach en één of meerdere paarden.
Workshop: een sessie paardencoaching in groepsverband voor particulieren/ organisaties en/ of teams.

Offertes:

Alle offertes van de Paardenfactor zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld.
De Paardenfactor kan niet aan zijn offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, worden gehouden wanneer deze een vergissing of verschrijving bevat.
De inschrijving voor of reservering van coaching is definitief na schriftelijke (brief of mail) bevestiging van de opdrachtgever. Het versturen van een opdrachtbevestiging door de opdrachtgever maakt de overeenkomst bindend.
De paardencoach behoudt zich het recht om opdrachten te weigeren.
Offertes van de Paardenfactor zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever verstrekt is.

Annuleren/ verschuiven/ verzetten door opdrachtgever:

Indien de opdrachtgever de overeengekomen datum voor coaching wil annuleren, dan gelden de volgende voorwaarden:
Binnen 24 uur voor aanvang wordt 100 % van de offerte in rekening gebracht.
Wanneer de coachee bij aanvang van de training niet verschijnt of slechts een deel van de sessie kan bijwonen, bestaat er geen recht op verrekening in het factuurbedrag.

Annulering door de Paardenfactor:

De Paardenfactor kan trainingen annuleren in geval van overmacht en/of ziekte van de trainer en/of paarden. In dit geval vervalt de verplichting tot betaling bij opdrachtgever.
De Paardenfactor is gerechtigd op ieder moment (zonder opzegtermijn) de overeenkomst met opdrachtgever tussentijds te beëindigen wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwing(en) de huisregels overtreedt. Deze tussentijdse beëindiging ontslaat de opdrachtgever niet uit zijn overeengekomen financiële verplichtingen.
De Paardenfactor kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of uitbesteden  aan een derde. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden, dan is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Aansprakelijkheid:

Deelname aan activiteiten van de Paardenfactor geschiedt op eigen risico.
De Paardenfactor is niet aansprakelijk voor schade die niet op de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd.
Voor schade aan of met door coachees meegenomen goederen, waaronder apparatuur, mediahulpmiddelen, voertuigen etc. is de Paardenfactor niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van de Paardenfactor.
Voor schade ontstaan door overmacht en/ of annulering door de Paardenfactor is de Paardenfactor niet aansprakelijk.

Geschillen:

Op iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en de Paardenfactor waarop deze Algemene Voorwaarden toepasselijk zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen zullen eerst aan een in gemeenschappelijk overleg aan te wijzen mediator worden voorgelegd.

Vindplaats en wijziging voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van de Paardenfactor en worden toegevoegd aan iedere offerte die naar de opdrachtgever wordt verstuurd.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals toegevoegd is ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Paardenfactor.
De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.